ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
2. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
3. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดชลบุรี
4. โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน
5. โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในระดับจังหวัด
6. การให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดชลบุรี
8. กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการใช้น้ำบาดาล
9. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ปี ๒๕๖๒
10. การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนมลพิษสิ่งแวดล้อม
11. การให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และการลดขยะต้นทาง